ஸ்ருங்கி பரிக்ஷித்து மஹாராஜாவை சபித்தல்

அஸ்தினாபுரம் வந்தடைந்த உத்தங்கர் ஜனமேஜயனைச் சந்தித்தார்.

ஜனமேஜயனிடம் உனது தந்தையாகிய பரீக்ஷித்து மஹாராஜா தர்ம எண்ணம் கொண்டவர். அவருடைய ஆட்சியில் விதவைகளும், கர்ப ஸ்த்ரீக்களும் பாதுகாப்பாக இருந்தனர். மக்களின் வாழ்வு மேம்பட சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தவர். ஆனால் அவரை தக்ஷகன் என்ற பாம்புகளின் அரசன் தீண்டிக் கொன்று விட்டான். Read More