பரத வம்சம்

துஷ்யந்தன் கண்வரின் ஆசிரமத்தில் இருந்து கிளம்பிய பிறகு கண்வர் ஆசிரமம் திரும்பினார். அங்கு நடந்தவற்றை சகுந்தலையின் மூலமாகக் கேட்டுத் தெரிந்த கொண்டவர் துஷ்யந்தன் நன்நடத்தை கொண்ட மன்னன் என்பதால் சகுந்தலைக்கு ஆறுதல் கூறினார். துஷ்யந்தன் நிச்சயமாக வந்து அழைத்துச் செல்வான் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். மாதங்கள் சென்றன. சகுந்தலை ஒரு ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தால். அவனுக்கு பரதம் எனப் பெயர் சூட்டப் பட்டது. மாதங்கள் பல கடந்தும் துஷ்யந்தன் சகுந்தலையை அழைத்துச் செல்ல வரவில்லை. தன்னை துஷ்யந்தனே வந்து அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டிருந்த சகுந்தலையிடம், தேவர்கள், பெரியோர், அரசர், கணவர் ஆகியோரிடத்து நாமே செல்வது தகும், அவர்கள் வந்து அழைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது கூடாது என்று கண்வர் கூறினார். Read More

சகுந்தலா துஷ்யந்தன்

துஷ்யந்த மஹாராஜா ஒரு முறை காட்டிற்குச் சென்றிருந்தான். அவன் சென்ற வழியில் மகரிஷி கண்வரின் ஆசிரமம் இருந்தது. கண்வரைத் தனியாகச் சந்திக்க விரும்பிய துஷ்யந்தன் தன்னோடு கூட வந்தவர்களை வெளியே காத்திருக்குமாறு பணித்து விட்டு ஆசிரமத்தின் உள்ளே சென்றான். ஆனால் அப்போது அங்கு கண்வ மகரிஷி இல்லாமையால் அங்கிருந்த ஒரு பெண்ணால் வரவேற்கப்பட்டான். அவள் சகுந்தலை. Read More