சர்ப்ப யாகம்

பரிக்ஷ்த்து மஹாராஜாவின் முடிவைப் பற்றி தனது மந்திரிகளிடம் கேட்டு அறிந்து கொண்ட ஜனமேஜயன், உத்தங்கர் கூறியபடி சர்ப்ப யாகம் நடத்தத் தீர்மானித்து யாக சாலைகளை நிர்மாணிக்கக் கட்டளை இட்டான். யாக சாலைகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டவுடன் ஓர் புகழ் பெற்ற ஸ்தபதி யாக சாலைகளை நன்கு பார்த்து விட்டு, ஒரு பிராமணரின் குறுக்கீட்டால் இந்த யாகம் பாதிலேயே நின்று போகும் என்று கணித்துக் கூறினார். Read More